Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

 

Резюме

 

Период на изпълнение: 17.12.2020 г. – 17.6.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ … виж още