Устав

У С Т А В

 на Сдружение с  нестопанска цел

 Център за обучение и услуги

/ Training and Services Center /

 

Общи разпоредби

            чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел “Център за обучение и услуги” наричано по-нататък сдружението е юридическо лице за извършване на общественополезна дейност, определено като такова от Общото събрание на 30.11.2001 г.

            (2) Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в Пазарджишкия окръжен съд.

            (3) Сдружението, определено за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването му подлежи на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието в тригодишен срок от влизането на ЗЮЛНЦ в сила – 01.01.2001 г.

Наименование

            чл.2. Сдружението е с наименование Сдружение с нестопанска цел

Център за обучение и услуги /Training and Services Center/

за извършване на общественополезна дейност, което се изписва допълнително на английски език.

Седалище и адрес

чл.3 Сдружението е със седалище: гр.Белово и адрес на управление: ул.”Орфей”№2.

Цели и средства за тяхното постигане

чл.4. (1) Сдружението има следните цели, основани на равноправна и демократична основа:

1. Да повишава квалификацията и уменията на различни целеви групи;

2. Да подобрява достъпа до обучения и услуги на групи в социална изолация и да подпомага тяхното социално включване;

3. Да създава и развива социални модели и мрежи за интеграция и реинтеграция на групи в риск;

4. Да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява;

5. Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи на целите на сдружението;

6. Да съдейства и подпомага за осъществяването на необходимите
социално-икономически и правни реформи в страната, свързани с горните цели;

(2) Средства за постигане на целите на фондацията са :

1. Провеждане на квалификационни курсове и обучителни програми.

2. Предоставяне на различни социални услуги: социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център; център за временно настаняване; кризисен център; приемна грижа; център за настаняване от смесен тип; защитени жилища; обществени трапезарии; приюти;

3. Създаване и развите на социални предприятия – като начин за устойчивост на НПО;

4. Развитие формите на публично-частни партньорства в социално-икономическата сфера; изграждане на социално-правни центрове за услуги на групи в социална изолация; създаване на модели за превенция на насилието и подпомагане на жертвите;

5. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина;

6. Организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите на сдружението;

7. Публикуване на материали и информационни дейности в областта на своята дейност;

8. Провеждане на консултации и експертна помощ в различни области: обучение, социални услуги, разработване и управление на проекти и други свързани с целите на дружението дейности;

9. Изработване и реализиране на иновационни и близки до младите хора програми, дейности и прояви;

10. Създаване на фондове за подпомагане и издръжка у нас и в чужбина на лица, които биха допринесли за постигане на целите на Сдружението;

11. Осъществяване на благотворителна дейност;

12. Извършване и на други дейности, свързани с целите по чл.4, ал. 1.

13. Да повишава квалификацията на лица, работещи в областта на селското стопанство, горското стопанство или управлението на земите или околната среда.

14. Да извършва консултации и информационна дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или управлението на земите или околната среда.

15. Организиране на застъпнически и лобистки кампании в полза на целевите групи; провеждане на законодателни инициативи; подобряване формите на междуинституционално сътрудничество; повишаване на информираността и промяна на обществените нагласи; наблюдение на институциите и изпълнеието на законите; разработване на съвместни програми и проекти с академичната общност. разработване и внедряване на модели за противодействие на корупцията;

чл.4а(1) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност срещу заплащане, която е пряко свързана с целите на Сдружението съгласно чл.4.

(2) Предмет на свързаната стопанска дейност са:

а) професионално обучение, организиране и провеждане на семинари, конференции, тренинги и други;

б) консултантска дейност – предоставяне на консултации и съвети, извършване на изследвания, анализи, разработване и управление на проекти;

в) издателска дейност – подготовка, издаване и разпространение на печатни материали;

г) регистриране на обща търговска марка, маркетинг и продажба, посредническа дейност.

д) предоставяне на платени услуги, свързани с целите на сдружението;

е) извършване на други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Сдружението без възможност за разпределяне на печалба.

(4) Сдружението може да участва в търговски дружества само като ограничено отговорен съдружник.

Определяне вида на дейност

            чл.5. Сдружението се определя като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност.

 

Предмет на дейност

            чл.6. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за което е регистрирано, и използва прихода за постигане на определените в този устав цели.

            (2) Предмета на стопанската дейност се определя с решение на Общото събрание.

            (3) Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

            (4) Сдружението не разпределя печалба.

            (5) Сдружението може да извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина.

Органи на управление

            чл.7. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание (ОС).

            (2) Функциите на Управителния съвет (УС) се изпълняват от три лица – членове на сдружението, председател и двама членове за срок до 5 /пет/ години, без ограничение в броя на мандатите. УС избира от своя състав председател.

            (3) Поне веднъж годишно сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт – счетоводител.

            (4) ОС се състои от всички членове на сдружението.

Права на Общото събрание

            чл.8. (1) Общото събрание:

       1.изменя и допълва устава;

       2.приема други вътрешни актове;

       3.избира и освобождава членовете на управителния съвет;

       4.приема и изключва членове;

       5.взема решения за откриване и закриване на клонове;

       6.взема решение за участие в други организации;

       7.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

       8.приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

       9.приема бюджета на сдружението;

      10.взема решения относно дължимостта и размера на членски внос или на имуществените вноски;

      11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

       13.взема и други решения предвидени в устава.

(2) Правата по ал.1, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред Пазарджишкия окръжен съд от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Свикване на Общото събрание

            чл.9. (1) ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от Пазарджишкия окръжен съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

            (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

            (3) Поканата се поставя на мястото за обявление на сградата, където се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

             чл.10. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

             чл.11. (1) Всеки член от ОС има право на един глас.

            (2) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

            1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

            2. юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            (3) Не се допуска гласуване с пълномощно.

 

Вземане на решения

            чл.12. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

            (2) Решенията по чл.8, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

            (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

 

Клонове

             чл.13. Сдружението може да учредява клонове.

 Правомощия на Управителния съвет

            чл.14. Управителният съвет

            1.представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

            2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;

            3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

            4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

            5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

            6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

            7. определя адреса на сдружението;

            8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

            9.изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Правомощия на председателя

            чл.15. Председателят:

            1.организира и ръководи дейността на сдружението съобразно закона, устава и решенията на ОС;

            2.представлява сдружението пред трети лица, включително извършване на всякакви банкови операции пред всички банки в страната и чужбина;

            3.сключва сделки от името и за сметка на сдружението;

            4.осигурява изпълнението на решенията на ОС и УС;

            5.отчита се пред ОС;

            6.сключва трудови договори, изменя ги и ги прекратява с работници и служители на сдружението;

            7.свиква ОС по реда на чл. 10 от Устава.

            (2) Председателят може да бъде освободен от поста си и по негова писмена молба, депозирана до ОС, което я разглежда на първото заседание след постъпването й.

Представителство

            чл.16. (1) Сдружението се представлява от председателя на УС, който може да упълномощава друг член от УС да представлява сдружението.

            (2) По съдебни спорове между сдружението и УС, съответно членове на УС, сдружението може да се представлява и от избрани от ОС едно или няколко лица.

            (3) Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на органа на сдружението чрез своя представител или упълномощено от него лице.

 

Възникване, прекратяване на членството и ред за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството

             чл.17.(1) Членуването в сдружението е доброволно.

            (2) Нов член на сдружението се приема по молба на лицето до ОС чрез председателя на УС. ОС я разглежда на първото заседание след постъпването й.

            (3) Когато ОС откаже приемането на нов член, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след една година.

            (4) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по ред, предвиден в устава.

            (5) Членовете могат да правят имуществени вноски.

            (6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.

            чл.18. (1) Членството се прекратява:

       1.с едностранно изявление до ОС чрез председателя;

       2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

       3.с изключването;

       4.с прекратяването на сдружението;

       5.при отпадане – самоизключване.

(7) Решението за изключване се взема от ОС, когато члена грубо нарушава закона, устава или решенията на органите на сдружението.

(8) При невнасяне на установените имуществени вноски повече от 6 /шест/ месеца и системно неучастие в дейността на сдружението, които се установяват по документи, членът отпада т.е. се самоизключва.

чл.19. (1) Бившият член, внесъл движимо или недвижимо имущество, запазва собствеността си върху него.

            (2) При прекратяване на членството, внесеният членски внос не се възстановява.

            (3) Всички допълнителни въпроси, породили се във връзка с имуществените отношения при прекратяване на членството се уреждат с решение на ОС.

Срок

            чл.20. Сдружението се учредява без срок.

Източници на средства

            чл.21. Средства за издръжка на сдружението и неговата дейност се набират от следните източници:

            1.членски внос, чийто размер се определя от ОС с решение за всяка година;

            2.постъпления от печатни издания;

            3.дарения, завещания, спонсорство от трети лица в страната и чужбина;

            4.стопанисване на движимото и недвижимо имущество на сдружението;

            5.имуществени вноски – движимо и недвижимо имущество;

            6.допълнителни вноски на членовете;

            7.заеми;

            8.доходи от дейността;

            9.средства от спечелени проекти от български и чуждестранни организации;

            10.други постъпления.

Прекратяване

            чл.22.(1) Сдружението се прекратява:

            1.с решение на ОС;

            2.с решение на Пазарджишкия окръжния съд, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

            (2) Решението на съда по ал.1, т.1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

            (3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

            (4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

             чл.23. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

            (2) Ликвидацията се извършва от председателя на УС или от определено от него лице.

            (3) Ако ликвидатор на е определен по реда на ал.2, както и в случаите на чл.22, ал.1, т.2, той се определя от окръжния съдия при Окръжен съд – Пазарджик.

            (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

            чл.24.(1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

            (2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

            1.учредителите и настоящите и бивши членове;

            2.лицата, били в състава на органите му и служителите му;

            3.ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

            4. съпрузите на лицата по т.1-3;

            5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

            6. когато лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Имущество след ликвидация

            чл.25. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на Фондация “ФОНД за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски”№8, БУЛСТАТ 112511135, данъчен № 1131145000;

            (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на община Пазарджик, която е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.

            чл.26. Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

  

Задължение за водене на книги

            чл.27.(1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на ОС и УС. Ръководещият заседанието на ОС и УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

            (2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

            1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

            2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

            3. финансовия резултат.

            (2) Докладът за дейността на сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

            

Ежегоден контрол

            чл.28. (1) Сдружението е длъжно да представи до 31 май на всяка година
информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.

            (2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:

       1.преписите от съдебните решения за регистрация на промени;

       2.списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;

       3.информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ;

       4.заверен годишен счетоводен отчет или проверка от лицензиран експерт-счетоводител по чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ;

       5.годишен доклад по чл.27, ал.2 от устава;

       6.декларация за дължимите данъци, такси мита и други публични вземания;

7. промени в устава.

(3) При констатиране на закононарушения министърът на правосъдието уведомява органите на прокуратурата и на държавния финансов контрол за извършване на проверки и на предвидените в закона действия.

Текущ контрол

            чл.29. Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.

 

Заключителни разпоредби

            §1. За неуредените в този устав въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, както и действащото законодателство в РБ.

 

 

                                                  Председател на УС:

                                                                       /………………../