Проект „Пилотен интеграционен модел – Стрелча”, № BG05M9OP001-2.023-0001 по процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, BG05M9OP001-2.023

 

 

Резюме

Период на изпълнение: 01.09.2019 – 01.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие … виж още

Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура “Социално включване в общността”, BG05M9OP001-2.032

Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура Социално включване в общността, BG05M9OP001-2.032

Резюме

 

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2020 г.

… виж още

Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

Финансиране : проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове … виж още

Проект с Договор № 29/111/00277 от 19.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) … виж още

Проект по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор № 29/111/00154 от 18.05.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 111. … виж още

Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници Компонент 1″, Договор № BG051PO001-7.0.01-0056-C0001 … виж още

Проект “ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация”

Viz bg 1

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема: BG051PO001-4.1.06 … виж още

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на общините Белово, Септември и Велинград

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 – ЛИДЕР; Министерство на земеделието и храните/ДФ „Земеделие“ … виж още

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в услуга на старите хора

Източник на финансиране: ОПРЧР  – BG 051POO1/07/5.2-01  Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” … виж още