Проект „Повишено младежко участие в мониторинга на националните политики за младежта, изпълнявани от местната власт в област Пазарджик“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0186-C01

 

Проект „Повишено младежко участие в мониторинга на националните политики за младежта, изпълнявани от местната власт в област Пазарджик“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0186-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.025

 

Резюме

Бенефициент: Сдружение „Младежка инициатива за развитие” … виж още

Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

 

Резюме

 

Период на изпълнение: 17.12.2020 г. – 17.6.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ … виж още