Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

 

Резюме

 

Период на изпълнение: 17.12.2020 г. – 17.6.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ … виж още

Проект „Пилотен интеграционен модел – Стрелча”, № BG05M9OP001-2.023-0001 по процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, BG05M9OP001-2.023

 

 

Резюме

Период на изпълнение: 01.09.2019 – 01.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие … виж още

Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура “Социално включване в общността”, BG05M9OP001-2.032

Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура Социално включване в общността, BG05M9OP001-2.032

Резюме

 

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2020 г.

… виж още