Процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет „Услуги по Организиране на информационни събития, обучения и конференции“, чрез публикуване на покана.

Публична покана № 9011026 / 10.01.2013 … виж още