Информация за центъра

Сдружение „Център за обучение  и  услуги”, Пазарджик – ЦОУ

 

Дата на създаване съгласно съдебно решение:

13.07.1999 г. с Решение №1436 на Окръжен съд, гр.Пазарджик

Единен идентификационен код /EИК/: 112132434

Правен статут: Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност

Предмет и дейност:

Разработване, апробиране и внедряване в практиката на интегрирани програми за обучение, образование, квалификация, социални услуги и заетост;

Изграждане на социални мрежи и информационни системи между различни организации и институции, работещи в това поле;

Изграждане на социални предприятия за осигуряване на заетост за клиенти на Центъра.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Сдружението има следните цели, основани на равноправна и демократична основа:

 

1. Да повишава квалификацията и уменията на различни целеви групи;

2. Да подобрява достъпа до обучения и услуги на групи в социална изолация и да подпомага тяхното социално включване;

3. Да създава и развива социални модели и мрежи за интеграция и реинтеграция на групи в риск;

4. Да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява;

5. Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи на целите на сдружението;

 

Центърът притежава:

– материална база – самостоятелна сграда, предоставена от Община Пазарджик, ползвана съвместно с Регионален фонд – ИГА;

– помещения за провеждане на групови и индивидуални обучителни програми;

– техническо оборудване;

– обучен човешки ресурс;

– постоянен екип: ръководител на Центъра, координатор, технически сътрудник, счетоводител, активни социално-трудови посредници и координатори на проекти;

– екип от различни специалисти: педагози, юристи, психолози, социални работници, преминали обучения за работа с правонарушители и деца;

– електронно – информационна система за информация;

– база данни от международни стандарти, програми, успешни практики, адреси на български и световни организации,  работещи в полето на наказателно- изпълнителната система.

– лицензия от НАПОО за провеждане на квалификационни курсове и обучения.

– лицензии от  МТСП за предоставяне на социални услуги.

 

Центърът за професионално обучение

към Сдружение „Център за обучение и услуги”

има Лицензия № 200712426 с решения на Управителния съвет на НАПОО (протокол №4/ 18.04.2007г.)

за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация вече по 20 професии и 23 специалности !!!