Преминали

Преминали

R4R 

Сдружение „Център за обучение и услуги” провежда обучение за заети лица по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 BG059OP001-1.016 „Ваучери за заети лица.

Обучението е по част от професия „Сътрудник социални дейности” специалност „Социална работа с деца и семейства в риск” с продължителност 600 уч. часа.

Период: октомври 2017 – февруари 2018 г.

––––––––––––––––––––

  10 месечен курс

  за цяла професия “ Оперативен счетоводител“, 

  специалност „Оперативно счетоводство“.

  ГРУПА ОТ 8 ЧОВЕКА.

  Диплома за цяла професия !

 

  10 месечен курс

  за цяла професия „Сътрудник социални дейности“,

  специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“.

  ГРУПА ОТ 15 ЧОВЕКА.

 

  Диплома за цяла професия и за част от професия !

100_1700  

 Месечен компютърен курс – част от професия „Оператор на компютър“.

1

януари 2012г.

       – Част от професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“

  – Дигитална компетентност

  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА,  СХЕМА „BG051PO001-2.1.14 – Аз мога повече”

1

5 2  4