Преминали

Преминали

 

януари 2012г.

       – Част от професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“

  – Дигитална компетентност

  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА,  СХЕМА „BG051PO001-2.1.14 – Аз мога повече”

1

5 2  4