Преминали

Преминали

 

 

  10 месечен курс

  за цяла професия “ Оперативен счетоводител“, 

  специалност „Оперативно счетоводство“.

  ГРУПА ОТ 8 ЧОВЕКА.

  Диплома за цяла професия !

 

 

 

  10 месечен курс

  за цяла професия „Сътрудник социални дейности“,

  специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“.

  ГРУПА ОТ 15 ЧОВЕКА.

 

  Диплома за цяла професия и за част от професия !

 

100_1700  

 

 

 Месечен компютърен курс – част от професия „Оператор на компютър“.

 

1

 

януари 2012г.

       – Част от професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“

  – Дигитална компетентност

  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА,  СХЕМА „BG051PO001-2.1.14 – Аз мога повече”

1

5 2  4