Проект „Пилотен интеграционен модел – Стрелча”, № BG05M9OP001-2.023-0001 по процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, BG05M9OP001-2.023

 

 

Резюме

Период на изпълнение: 01.09.2019 – 01.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие … виж още