Заявление за изпит

До

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ”

     

                                           

З А Я В Л Е Н И ЕОт ……………………………………………………………………………………………ЕГН……………………………………….
Адрес: гр./с……………………………………………………………………………………………………………………………
GSM…………………………………………,дом.тел.,…………………………. служ.тел.………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

І. Заявявам, че желая да положа изпит по:
1/ ………………………………………………………………………….. на /дата/……………………………………
2/…………………………………………………………………………….на /дата/……………………………………
3/…………………………………………………………………………… на /дата/……………………………………

 

 

гр. Пазарджик
……… 2014 г.                                                                 С уважение:

 

изтегли заявление