Проект „Пилотен интеграционен модел – Стрелча”, № BG05M9OP001-2.023-0001 по процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, BG05M9OP001-2.023

 

 

Резюме

Период на изпълнение: 01.09.2019 – 01.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие

Общо финансиране на проекта – 74 256,65 лв.:

ЕСФ – 63 118,15 лв.; Национално финансиране: 11 138,50 лв.

Обща цел: Да повиши качеството на живот и създаде подходящи условия за устойчива интеграция на социално изключени роми в община Стрелча чрез пилотиране на интеграционен модел-Стрелча.

Специфични цели: – Да се подобри достъпа до социални и здравни услуги на целевата група чрез пилотиране на иновативна социална услуга Консултативен социално-здравен център;

– Да се подобри достъпа до заетост на целевата група чрез мотивационни обучения, обучения по ключова компетентност и професионална квалификация;

– Да се развие местната ромска общност чрез създаване на инициативна група и провеждане на различни инициативи.

Основни дейности: ”Разкриване на иновативна социална услуга в общността – консултативен социално-здравен център”; „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда”; „Обучения за придобиване/повишаване на професионална квалификация”; „Обучения по ключови компетентности”; „Развитие на местните общности”.

Очаквани резултати:

  1. Подкрепени минимум 36 лица от целевата група в различни социални услуги;
  2. Увеличен шанс за реализиране на пазара на труда на лицата чрез насочване към:

– образователни институции за продължаване на образованието,

– включване в професионално обучение;

– активно търсене на работа и регистрацията в Дирекция Бюро по труда

– подкрепа при осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане при наемане на работа;

  1. Преминали обучение по професионална квалификация – 16 лица от целевата група и по ключови компетентности – 36 лица от целевата група.
  2. Сформирана Инициативната група. Проведени 5 публични събития по горещи теми и проблеми за ромската интеграция с участието на 100 участници, главно от ромската общност. Повишена гражданска активност на ромската общност.

Проект № BG05M9OP001-2.023-0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие