Процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет „Услуги по Организиране на информационни събития, обучения и конференции“, чрез публикуване на покана.

Публична покана № 9011026 / 10.01.2013

Процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет „Услуги по Организиране на информационни събития, обучения и конференции“, чрез публикуване на покана. В изпълнение на Проект „ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация, Договор за БФП BG051PO001-4.1.06-0032, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

 

Публична покана

Документация за участниците

 


Съобщение за класиране на офертите, подадени от участниците по Публична покана по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал.4, т.2, от ЗОП с предмет: Услуги по организиране на информационни събития, обучения и конференции.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, чрез Публична покана изх. № 13-001 от 10.01.2013 г., публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП, уникален № 9011026 от 10.01.2013 г. и в раздел „Профил на купувача” с предмет „Услуги по организиране на информационни събития, обучения и конференции”, по Проект „ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация”, Договор за БФП № BG051PO001-4.1.06-0032 и утвърден от Възложителя Протокол от 18.01.2013 г., изготвен съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП от Длъжностни лица по смисъла на чл.101г, ал.1 от ЗОП, определени със Заповед № 2 / 10.01.2013 г. на Председателя на УС на сдружението, съобщаваме класирането на допуснатите участници:

 

1. ЕТ „Иван Палашев – ИПАЛ“;

2. „Яна Тур България“ ЕООД;

3. „ПЛОВДИВ ТУР“ ООД

 

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА: