Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на общините Белово, Септември и Велинград

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 – ЛИДЕР; Министерство на земеделието и храните/ДФ „Земеделие“

Период на изпълнение: 03.06.2009 г. – 03.02.2011 г.

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Партньор/и: Община Белово, Община Велинград, Община Септември и ЕТ „Иванка Петрова – 44“

Основни дейности:

  1. Подготвителен (1-2 месец) – през този етап ще бъде сформиран екипът; ще се закупи първоначалното офис оборудване; ще се разработят техническите задания и ще се сключат договори с външни изпълнители за проучванията; ще бъдат сформирани оперативните групи и ще се подготвят първите информационни срещи
  2. Разработване на стратегията и провеждане на информационни дейности (3-8 месец)
  3. Учредяване и регистрация на МИГ. Приемане на стратегия и кандидатстване пред МЗХ (8-10 месец).
  4. Укрепване на МИГ(11-20 месец) – през този етап ще продължат обученията за членовете на МИГ; ще се извърши ресурсно укрепване на МИГ – ще бъде доставено оборудването за функционирането на офисите на МИГ и ще бъде назначен техническият персонал.