Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура “Социално включване в общността”, BG05M9OP001-2.032

Проект „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО“, BG05M9OP001-2.032-0085-C01 по процедура Социално включване в общността, BG05M9OP001-2.032

Резюме

 

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

Общо финансиране на проекта – 199 999,20 лв.:

ЕСФ – 169 999,32 лв.; Национално финансиране: 29 999,88 лв.

Обща цел: Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за деца в риск, включително с увреждане, живеещи на територията на общините Пазарджик и Пещера.

Целеви групи: Целевите групи по проекта са 51 лица: 20 възрастни хора с увреждания; 8 членове на семейства с деца в риск, включително с увреждане; 8 деца в риск, включително с увреждания; 15 служители на доставчици на социални услуги.

 

Специфични цели:

Основни дейности: Предоставяне на иновативна услуга за социално включване на деца и лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности; Мотивационна подкрепа за целевите групи според тяхната индивидуална потребност; Предоставяне на обучения за придобиване на Ключова компетентност; Подкрепа за намиране на работа и за подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството; Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания и други уязвими групи; Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото.

Очаквани резултати:

 1. Пилотирана социална услуга “ Мобилен екип за АСТП“ – представени социални и здравни услуги на 36 лица, включително 8 деца в риск/с увреждания;
 2. Включени в мотивационна подкрепа и подкрепа за намиране на работа 28 лица от целевите групи, 8 – започнали да търсят работа или имат работа като самостоятелно заети лица;
 3. Проведени обучения по КК на 15 възрастни с увреждания и 15 служители на доставчици на социални услуги;
 4. Създадено уеб-базирано портално решение за достъп до информация за социалните, здравните и административните услуги;
 5. Проведени информационни кампании с 4 събития, насочени към работодатели и общественост.

НОВИНИ

публикувано на: 08.07.2020 г.

Приключи обучението по КК 4 на възрастни хора с увреждания и членове на семейства с деца в риск, включително с увреждания

 

В периода 22 юни – 6 юли 2020 г. в Пещера се проведе обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 15 лица  от целевите групи – възрастни хора с увреждания и членове на семейства с деца в риск, включително с увреждания, с които се работи по всички дейности от проекта. Лицата са насочени към компютърния курс от водещите им случая сътрудници социални дейности.

Обучението започна с входящ тест за определяне на нивото им и приключи с практически изпит и с изготвяне на презентации от всеки. Участниците в курса получиха сертификат от обучаващата организация.

Обучението се проведе в рамките на Дейност 3 от Проект „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, Договор BG05M9OP001-2.032-0085, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз и изпълняван от Сдружение „Център за обучение и услуги“.


публикувано на: 02.07.2020 г.

Приключи обучението по КК 6 за 15 служители на социални услуги

 

В периода 24-30 юни 2020 г. в Пещера се проведе обучение по Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ на служители на доставчици на социални услуги. Участие взеха социални работници, психолози, логопеди и трудотерапевти от Пазарджик и Пещера – Дневни центрове за деца и младежи с увреждания, Дневни центрове за възрастни хора с увреждания и Кризисен център.

Обучението премина под формата на дискусии, презентации, ролеви игри и работа в малки групи и завърши с тест. Всички участници получиха сертификат от обучаващата организация.

Събитието бе организирано в рамките на Дейност 3 от Проект „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, Договор BG05M9OP001-2.032-0085,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз и изпълняван от Сдружение „Център за обучение и услуги“.


публикувано на: 09.03.2020 г.

Успешно приключи индивидуалната мотивационна подкрепа и груповият мотивационен тренинг на целевите групи

 

В периода 10.2019 г.- 01.2020 г. се проведе Индивидуалната мотивационна подкрепа с всички 28 представители на целевите групи. Участниците бяха включени в дейността в рамките на 10 часа под формата на психологическо консултиране. Консултациите се провеждаха в домовете на всеки от потребителите. Мотивационната подкрепа бе насочена към улесняване процеса на социално включване, подобряване уменията за самостоятелен живот, повишаване уменията за справяне с тревожността и самооценката. След приключването й 20 от участниците бяха насочени към включване в Групов мотивационен тренинг.

Груповия мотивационен тренинг започна през месец декември 2019 г. и приключи през март 2020 г. Участниците в него бяха насочени от сътрудниците по социални дейности и психолога. Тренингът се проведе в 4 групи по 5 участника. За всяка група продължителността бе 8 дни по 8 учебни часа, а темите бяха следните: Формиране на умения за самоопознаване и самопредставяне; Активно търсене на работа и проучване на възможностите за квалификация и заетост; Запознаване с местните условия и възможности за реализация на трудовия пазар; Организация на времето; Оформяне на автобиография и мотивационно писмо; Интервю за работа и подготовка за него и др.

Индивидуалната и груповата работа се осъществиха в рамките на Проект „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, Договор BG05M9OP001-2.032-0085 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз и изпълняван от Сдружение „Център за обучение и услуги“.


публикувано на: 30.08.2019 г.

Обява

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, Договор BG05M9OP001-2.032-0085, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, Сдружение „Център за обучение и услуги“, обявява прием на документи за кандидат-потребители на иновативната интегрирана социална услуга „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“.

Целевите групи са:

 • възрастни хора с увреждания в трудоспособна възраст;
 • членове на семейства с деца в риск, включително с увреждания;
 • деца в риск, включително с увреждания.

Услугата ще се предоставя мобилно в домовете на потребителите и най-общо включва: Здравни дейности – индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми; Дейности по кинезитерапия и физикална терапия; Консултиране за хигиена и хранене; Социално и психологическо консултиране; Посредничество по въпроси, важни за семейството; Арт-терапии, съобразени с потребностите на децата; Подпомагане учебния процес при деца, посещаващи учебни занятия; Организиране посещения на културни и спортни мероприятия с цел най-добрия интерес на хората и техните семейства.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за деца в риск, включително с увреждане, живеещи на територията на общините Пазарджик и Пещера.

Заявления ще се приемат от 17.09 до 10.10.2019 г. в офисите на Мобилен екип в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 5 и в гр. Пазарджик, ул. „Свети Архангел“ № 2, всеки работен ден от 13,00 до 18.00ч. При невъзможност на кандидати да се придвижат до посочените офиси, те могат да подадат заявка по телефона, за да отиде служител в домовете им и да попълнят документите за участие в проекта.

 

Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

 

 1. Заявление по образец с придружаващи декларации.
 2. Документ за самоличност (за справка).
 3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие).
 4. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие).

 

Заявления за кандидатстване по проекта може да намерите в офисите на Мобилен екип за активно социално-трудово посредничество в гр. Пазарджик и гр. Пещера.

За допълнителна информация, въпроси, запитвания и заявки за домашно посещение кандидатите могат да се обръщат към Мария Чешмеджиева – управител на социалната услуга „Мобилен екип Активно-социално трудово посредничество“, на тел: 0893 455 930.


Проект "Мобилен екип за Активно – социално трудово посредничество",
Договор BG05M9OP001-2.032-0085-C01 се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.
www.eufunds.bg