Проект по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор № 29/111/00154 от 18.05.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 111.

Период на изпълнение: 18.05.2011 г. – 18.11.2012 г.

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Кратко съдържание:

Целта на проекта е да се разпространят научни знания сред заетите в секторите „Земеделие” и „Животновъдство”. В проекта е заложено провеждането на 12 информационни дености, всяка една от тях в рамките на 18 часа, с по 25 участника, както следва: Основна агроекологична информационна дейност по мярка 214 „агроекологични плащания”; Биологично земеделие; Хуманно отношение към животните; Екологосъобразно земеделие; Безопасност на храните; Мероприятия по опазване на околната среда в животновъдните ферми; Запознаване с иновации в технологиите за отглеждане на полски култури; Иновации в технологиите за отглеждане на различните видове и категории животни. Генетични ресурси в животновъдството; Актуални проблеми при хранене на селскостопанските животни; Възможности за повишаване продуктивността и качеството на продукцията в лозарството; Оптимизиране на технологиите при отглеждане на овощни култури; Основни принципи в биологичното производство в животновъдството.

За качественото провеждане на всяка една от дейностите са поканени експерти и преподаватели от Аграрен университет – Пловдив.


 

НОВИНИ