Проект “ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация”

Viz bg 1

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема: BG051PO001-4.1.06

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0032.

Период на изпълнение: 4.10.2012 – 4.02.2014 г.

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Партньор: Професионална гимназия по облекло – Пазарджик

Цел на проекта е да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионална гимназия по облекло – Пазарджик, отпаднали от гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас от територията на Община Пазарджик. Да се идентифицират и мотивират отпадналите ученици за записване в ПГ по облекло в дневна, задочна или самостоятелна форма на обучение. Да се разработи устойчив механизъм за работа с родителите на отпадналите ученици. Да се създаде адаптивна приемна среда в ПГ по облекло чрез обучение на учители и въвеждане на иновативни форми на обучение за учениците.

Дейностите предвиждат идентифициране на отпаднали ученици и мотивирането им за продължаване на образованието чрез информационни кампании. Това ще стане и чрез работа в общността с отпадналите ученици и техните семейства, преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията им, закупуване на учебни пособия и материал, както и поредица от дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал чрез създаване на адаптивна приемна среда в училище. Ще се провеждат допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин. Реинтеграцията на отпаднали ученици ще се реализира едновременно с прилагането на механизми за превенция на повторно отпадане.

 Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Център за обучение и услуги” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.

 


НОВИНИ

 

40 отпаднали ученика се връшат в училище

Zakl sab PORTAL 2 28.10.13Заключително събитие за представяне на резултатите от Проект ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация” се проведе на 24-ти октомври от 14.00 часа в Професионална гимназия по облекло – Пазарджик. Присъстваха всички участници в проекта – обучители, ментори, представители на училища от Пазардижк и общината, участвали в обученията или съдействали за успешната му реализация, представители на Община Пазарджик и други институции, ученици, родители.

Ръководителят на проекта и координаторът от Професионална гимназия по облекло представиха резултатите и съобщиха, че основният индикатор е постигнат: 40 отпаднали ученици са реинтегрирани в различни форми на обучение в Професионална гимназия по облекло – Пазарджик.
Zakl sab PORTAL 1 28.10.13
Проектът се се реализира от Сдружение «Център за обучение и услуги», в партньорство с Професионална гимназия по облекло. Основната му цел бе да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионалната гимназия по облекло отпаднали от гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас от територията на Община Пазарджик.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0032.


Обучение на учители и директори за реинтеграция на отпаднали ученици – втори модул

Obuch uchiteli 2 2 29.08.13От 23-ти до 25-ти август във Велинград се проведе второто обучение по Проект «Портал – подкрепа за професионална реализация» за учители, педагогически съветници и директори от Професионална гимназия по облекло и партниращи училища (основни и гимназиални) за работа с отпаднали ученици. Семинарът е продължение на въвеждащия обучителен модул по проекта и е насочен към интегриране на придобития от участниците опит при реализация на проектните дейности и надграждане на знания и умения за работа с юноши, отпаднали от училище и техните семейства.
Конкретните цели на обучението бяха Obuch uchiteli 2 1 29.08.13участниците да споделят опит от прилагане на различни механизми за мотивиране на отпаднали ученици, като се дискутират конкретни казуси от практиката, да повишат своите знания в областта на психологията на юношеството и оптимизират уменията си за работа с ученици в юношеска възраст, отпаднали от училище, с оглед мотивирането им за повторно връщане към учебни занятия и да се разработят ефективни стратегии за общуване и сътрудничество с родителите на деца и юноши от ромската общност, намиращи се в риск от отпадане от училище и девиантно поведение.
В програмата бяха включени лекции, беседи и Obuch uchiteli 2 3 29.08.13дискусии. Участниците се включиха много активно в работа по групи, обсъждането на конкретни казуси и разиграване на симулативни ситуации.
Особен интерес предизвикаха лекции като «Психология на юношеството – фази на юношеството, кризи и превъплъщения на процеса: тревоги, блокажи и депресия”, „Психология на юношеството – агресия и девиантно поведение на юношата”, „Реакциите на родителите – чувство за вина, натрапване, приятелство, наказания и обръщане към третия”, „Семейството като партньор на училището – механизми за мотивиране на родителите”, „Комуникация и взаимодействие на училището с институциите”.

 


Индивидуални занимания подготвят отпаднали ученици за връщането им в училище

Obuch predmeti 5.6.13От миналия месец в сградата на Професионалната гимназия по облекло в Пазарджик се провеждат учебни занимания с млади хора, отпаднали от училище, но проявили желание да се завърнат в класните стаи и продължат образованието си. Това са 100 младежи и девойки от Пазарджик и общината (до 29-годишна възраст), идентифицирани, анкетирани и заявили намерение да се включат в инициативата, която е част от проект „Портал – подкрепа за професионална реализация”. Водеща организация по проекта е Сдружение „Център за обучение и услуги”, а партньор – Професионалната гимназия по облекло в областния град. Цел на проекта е да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионална гимназия по облекло – Пазарджик, отпаднали от гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас от територията на Община Пазарджик.
След като преминаха през Мотивационна Obuch predmeti 1 5.6.13програма, водена от специалист психолог, от миналия месец младите хора вече посещават учебни занимания по основните общообразователни предмети, като за всеки един от тях е изготвен индивидуален план, програма за обучение и график. Цел на заниманията е за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание. Учащите са обединени в малки групи за провеждане на занятията, като по този начин всеки един от тях получава възможност да присъства на повече часове по предметите, за които има да наваксва пропуснат или недобре усвоен учебен материал. Едновременно с това се провежда и програма по български език за ученици, чиито майчин език не е български.
Реинтеграцията на отпаднали ученици ще се реализира едновременно с прилагането на механизми за превенция на повторно отпадане. Отпадналите ученици трябва да се мотивират за записване в Професионалната гимназия по облекло в дневна, задочна или самостоятелна форма на обучение. Проектът ще търси и устойчив механизъм за работа с родителите на отпадналите ученици като фактор за връщането им в училище и завършване на образованието.

 


Въвеждащо обучение по Проект „Портал – подкрепа за професионална ориентация”

1 obuch. Portal 120413От 29-ти до 31 март във Велинград се проведе въвеждащото обучение в рамките на Проект „Портал – подкрепа за професионална реализация”. То бе предназначено за учители, педагогически съветници и директори от Професионалната гимназия по облекло – основен партньор по проекта и партниращите училища (основни и гимназиални) за работа с отпаднали ученици. В него се включиха представители над 15 училища от Пазарджик и общината.
 Обучението започна с представяне на проекта, неговите цели, задачи и постижения и продължи с конкретни професионални теми, групови упражнения, ролеви игри и дискусии, чиято основна чел бе създаването на по-адаптивна приемна среда в училище. Особен интерес предизвикаха темите „Ролята на ефективното общуване „учител-ученик” за повишаване на мотивацията за учене”, „Формиране на комуникативни умения за работа с трудни ученици, „Интерактивни подходи за работа с деца в риск, «Ролята на ценостната система за отпадане от училище, «Механизми за мотивиране и привличане на отпаднали ученици”, „Ролята на семейството за отпадане и повторно връщане на учениците в училище” и др.
 В края на обучението участниците попълниха анкета за обратна връзка, в която освен впечатленията си, споделиха и идеите си за по-нататъшната си професионална квалификация по тази тема, като дадоха конкретни предложения за съдържанието на второто (текущо)обучение, което ще се проведе в края на лятото.
 Проектът „Портал – подкрепа за професионална реализация”, Договор: BG051PO001-4.1.06-0032 се реализира в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0032.

 Водеща организация по проекта е Сдружение „Център за обучение и услуги”.


Първа семейна конференция по училищен проект
Sem.konf 020413В края на месец март в Професионалната гимназия по облекло – Пазарджик се проведе първата Семейна конференция в рамките на проект „ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация. Проектът се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с професионалната гимназия. В конференцията се включиха преподаватели от ПГ по облекло, ангажирани с дейностите, менторите и екипа за управление. Като първо събитие от поредицата подобни до края на проекта, най-напред бяха разяснени съдържанието на дейноста, нейните цели и задачи. Беше предложен и обсъден график за провеждането им. Коментираха се редица технически въпроси, както и присъствието на родители и деца, когато това се наложи. Бяха направени разяснения във връзка с предстоящите супервизии и консултации за ментори и преподаватели.
Накрая менторите и преподавателите споделиха впечатленията си от изпълнението на Мотивационната програма и Програмите по български език за деца и младежи, за които езикът не е майчин – проблеми, трудности, успехи, предизвикателства.

На работния форум се обсъдиха и редица текущи въпроси, свързани с изпълнението на дейностите, работата на менторите, цялостното изпълнение на проекта и др.

 


Информационна кампания популяризира проект за реинтеграция на отпаднали ученици
info Portal 1 6.3.13Широка информационна кампания съпъства реализацията на Проект “ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация”. След пресконференцията и работния форум в края на месец януари, които белязаха началото й, последваха още пет малки работни форуми и шест информационни дни, които се проведоха в Пазарджик и някои от селата на общината.
Работните форуми се организираха в Професионалната гимназия по промишлени технологии, Професinfo Portal 6.3.13ионалната гимназия по текстил, СОУ «Димитър Гачев», Офиса на водещата организация Сдружение «Център за обучние и услуги» – Пазарджик и ОУ «К. Величков» в с. Паталеница. В тях се включиха както представители на институции и училища, така и заинтересовани граждани.
Информационните дни се проведоха основно по селата, тъй като малките работни форуми и обширният репортаж, с който го представи местна кабелна телевизия допринесоха много за популяризиране на задачите и целите му. Информационните дни се организираха с помощта на менторите, работещи на съответната територия.
На всички информационни събития проектът беше презентиран пред участниците, след което експертите разясняваха неговите цели и предстоящите задачи и дейности. Те отговориха на многобройни въпроси, които касаеха най-вече условията за включване в индивидуалните учебни занимания и помощта, която ще бъде оказана на пътуващите от селата. Част от тях попълниха заявления за участие в проекта.

В информационната кампания се включиха над 250 участника.


Пресконференция и Работен форум сложиха началото на информационна кампания

29.01 290113Пресконференция и Работен форум сложиха началото на кампания за популяризиране целите на проект ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация”. Те се проведоха в пресклуба на БТА в Пазарджик и събраха както представители на местните медии, така и експерти и специалисти от институциите, заинтересовани от процеса на реинтеграция.
 Проектът се се реализира от Сдружение «Център за обучение и услуги», в партньорство с Професионална гимназия по облекло – Пазарджик и цели да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионалната гимназия по облекло, отпаднали от гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас от територията на Община Пазарджик.
Кампанията ще продължи с работни форума и информационни дни в областния град и в някои села на общината.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0032.

 


Започна анектирането на отпаднали ученици

Anketiori 07122012От началото на месец октомври Сдружение „Център за обучение и услуги” започна работа по проект “Портал – Подкрепа за професионална реализация”. Дейностите стартираха с анкетиране на ученици, отпаднали от училище. Целта е да бъдат идентифицирани 100 души, които да бъдат включени в провеждането на мотивационни и индивидуални образователни програми и поредица от подпомагащи действия, с цел връщането им към редовна или други форми на обучение и продължаване на образованието им.
Анкетьорите преминаха специално обучение, което се проведе на 3 декември в компютърната зала на Професионалната гимназия по облекло – Пазарджик, основен партньор по проекта. Те се запознаха с проекта чрез мултимедийна презентация, след което, заедно с експертите, преминаха през различни теми, с отношение към бъдещата им работата – от начините за диагностициране на причините за отпадане на учениците, през подробното запознаване с Инструкцията за участниците в процеса на идентификация, модела за провеждане на анкетирането, представяне на Въпросника и запознаване със задължителна документация, придружаваща тези процеси.
Едновременно с идентификацията ще се проведе и информационна кампания за запознаване на институциите, учениците и техните родители с възможността да продължат образованието си, подпомогнати от проекта.
Проект Проект “ПОРТАЛ – Подкрепа за професионална реализация” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.