Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

Финансиране : проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Период на изпълнение : ноември 2017 – юни 2018

Кратко съдържание:

В рамките на учебната 2016/2017 година, в 67-мо ОУ „Васил Друмев“, гр. София, се проведе извънкласна дейност  за занимания по интереси „А сега накъде“ с ученици от 7-ми и 8-ми клас на училището. Целта на водената програма е кариерно консултиране и ориентиране, предвид възрастта на учениците.

Тематичната програма включва 60 часа за занимания по интереси; 5 часа за занятия, проведени под ръководството на родители, като темата на занятието се съобразява с възможностите на родителите и 5 часа за публични изяви.

В рамките на учебната 2017/2018 година, стартира изпълнението на извънкласни дейности  за занимания по интереси:

  • Група – „А сега накъде“
  • Клуб „Подай приятелска ръка“
  • „Аз избрах свободата за начален курс“
  • „Аз избрах свободата за среден курс“

Всяка тематична програма включва по 60 часа за занимания по интереси; по 5 часа за занятия, проведени под ръководството на родители, като темата на занятието се съобразява с възможностите на родителите и по 5 часа за публични изяви.

  • Групата „А сега накъде“ е за ученици от 7-ми клас и основаната й цел е кариерно консултиране и ориентиране.
  • Клуб „Подай приятелска ръка“ е насочена към ученици от 5 до 7 клас. Програмата цели :

-повишаване на себеразбирането и самооценката на учениците;

-идентифициране на фактори от средата, провокиращи агресия;

-повишаване на контрола върху емоциите и промяна на негативните поведенчески модели;

Основни теми, които се разглеждат : Индивидуални нагласи и умения за разпознаване на собствените емоции; Фактори за агресивността и ролята на семейството за формиране на агресивно поведение; Училищната среда и връстниците, средствата за масова информация и интернет като социални предпоставки за на агресия; Техники и подходи за справяне с агресивното поведение при деца и юноши. Програмата ще протече под формата на интензивен тренинг с практическа насоченост и ще включва използване на такива методи като ролеви игри, проиграване на ситуации, брейнсторминг и др., които ще провокират активността на участниците в рамките на посочените по-горе теми.

  • Програмата „Аз избрах свободата“ се провежда за две различни възрастови групи – за ученици от начален и от среден курс. Провеждането на конкретната програма е съобразено с възрастовите особености на учениците. Целта на програмата е :

-Повишаване на индивидуалната чувствителност на участниците към проблема за зависимостта;

-Формиране на знания и умения за разпознаване на видове зависимости и сигнали за склонност към развитие на зависимо поведение;

-Идентифициране на личностови фактори и такива от семейната среда, провокиращи към зависимости;

Програмата ще протече под формата на интензивен тренинг, който ще стимулира в максимална степен активността на участниците и ще засегне теми като: Разлика между злоупотреба, пристрастеност, зависимост; Видове зависимости, стадии в развитие на зависимостта; Рискови фактори за развитие на пристрастеност на индивидуално и системно ниво; Превантивни и терапевтични стратегии при зависимост и др.. В програмата ще бъдат използвани методи като: кратки теоретични експозета и ролеви игри, разглеждане на практически казуси, тест за индивидуална склонност към зависимост, използване на техники за провеждане на мотивационно интервю, трениране на асертивно поведение и стратегии за решаване на проблеми от ежедневието.