Проект с Договор № 29/111/00277 от 19.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Период на изпълнение: 19.12.2013 г. – 15.07.2015 г.

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Кратко съдържание:

Цел на проекта е да се разпространят научни знания сред заетите в сектор „земеделие” и сектор „животновъдство”. В проекта е заложено провеждането на 14 информационни дейности, като всяка една от тях ще се състои в рамките на 18 часа, с 25 участника.

Поредност и заложени теми:

1.      Основна агроекологична информационна дейност по мярка 214 „агроекологични плащания”;

2.      Екологосъобразно земеделие;

3.      Мероприятия по опазване на околната среда;

4.      Иновации в технологиите за отглеждане на различните видове и категории животни;

5.      Основни принципи в биологичното производство в животновъдството;

6.      Безопасност на храните;

7.      Хуманно отношение към животните;

8.      Актуални проблеми при хранене на селскостопанските животни;

9.      Биологично земеделие;

10.  Основни принципи на профилактика и борба срещу най-често срещаните заболявания по животните;

11.  Генетични ресурси в животновъдството – съхранение и устойчиво развитие;

12.  Оптимизиране на технологиите при отглеждане на овощни култури;

13.  Екологосъобразно земеделие;

14.  Основна агроекологична информационна дейност по мярка 214 „агроекологични плащания”.