„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в услуга на старите хора

Източник на финансиране: ОПРЧР  – BG 051POO1/07/5.2-01  Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”

Период на изпълнение: 01.08.2008 г. – 31.07.2009 г.

Водеща организация: Център за обучение и услуги, Пазарджик

Партньор/и: Читалище „Звезда“ – с. Звъничево, Община Пазарджик

Кратко съдържание: